Försvaret övar ubåtsjakt i skärgården!

Mysingen blir slagfält i två veckor.

– Vi skickade ut en inbjudan till marinens förband. Responsen blev det vi ser idag – en stor ubåtsjaktövning med svenska mått mätt, säger Ewa Skoog-Haslum chef för Fjärde sjöstridsflottiljen och ansvarig för övningen.

Många lärdomar har dragits från förra årets operation då främmande makt kränkte svenskt sjöterritorium med en eller flera undervattensfarkoster. Lärdomarna har tagits tillvara och spelas upp som moment i övningen. Ubåtsjakt är otroligt komplicerat och kräver mycket kunskap, erfarenhet och tålamod. Det är heller ingen uppgift som ett enskilt fartyg gör.

Ombord på HMS Sundsvall klargörs sjunkbomberna och puttas ner i vattnet. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
För att det tydligt ska framgå att de ubåtarna som deltar tillhör övningen kommer gångljus och blixtljus vara tänt i ytläge, enligt gällande sjötrafikföreskrifter. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

– Det är svårt att hitta undervattensfarkoster i vattenvolymen framförallt i skärgårsmiljö. Där bland annat ojämna bottenförhållanden försvårar spaningen, säger Ewa. Hon har själv jobbat som fartygschef på ytstridsfartyg och deltagit i många övningar med fokus på ubåtsjakt.

Varför övar ni just på ubåtsjakt?

– Under övningen kommer vi även att öva på andra moment men tyngdpunkten ligger på ubåtsjakt. Ubåtsjakt är ett återkommande moment i nästan alla nationella och internationella marina övningar som Försvarsmakten deltar i, säger Ewa.

Sverige har en av Europas längsta kust med sina cirka 2 700 kilometer. En av Försvarsmaktens uppgifter är hävda svenskt sjöterritorium i luften, på och under ytan.Förra årets undervattenskränkning gör det ännu viktigare att besättningarna och fartygen välutbildade och har erfarenhet, vilket den här övningen bidrar till.

Källa: Försvarsmakten

Ubåtsjakt, hur svårt kan det vara?

Efter förra årets kränkning av svenskt territorium av en eller flera främmande undervattensfarkoster i Stockholmsskärgård är frågan hos många, vad innebär egentligen ubåtsjakt och kan det verkligen vara så svårt att hitta en ubåt med dagens högteknologiska utrustning?

Ubåtsjakt är spaning, lokalisering och anfall mot ubåt och kan utföras av enheter såsom ubåtar, fartyg, helikoptrar eller flygplan. Fasta installationer som hydrofoner och kameror är också en viktig del i ubåtsjakten. Försvarsmakten har i dagsläget fartyg och ubåtar med ubåtsjaktförmåga. Kombination av olika enheters sensorer är att föredra för att öka chansen att upptäcka ubåt. Det gäller att snabbt vara på plats i området för att stänga flyktvägar. Deltagande enheter söker av området med sonar. Sonar är ett tekniskt system som navigerar och kartlägger undervattensmiljöer med hjälp av ljud. Det finns två typer av sonarsystem, aktiva och passiva. De aktiva systemen skapar en bild som syns på en bildskärm och de passiva systemen lyssnar efter ljud. En tränad sonaroperatör kan med hjälp av ljudet ta reda på vad det är som färdas i vattnet och vilken position det har.

Men är det verkligen så svårt att hitta en ubåt?

Det enkla svaret är ja, men det är långt ifrån omöjligt. Med hög beredskap, vältränade besättningar och många enheter som har förmåga till ubåtsjakt kommer en eventuell ubåt få det svårt att ta sig in på svenskt sjöterritorium utan att upptäckas.

Vad händer om en ubåts upptäcks?

Ett av de regelverk som Försvarsmakten förhåller sig till är förordning som heter IKFN, (Ingripanden vid Kränkning av Sveriges territorium under Fred och Neutralitet). Förenklat ska Försvarsmakten agera enligt följande; när ubåten upptäcks ska den tvingas upp till ytan därefter identifieras och sedan vidtas vidare åtgärder. Agerandet beror på omständigheter och var den upptäckta ubåten befinner sig. För att tvinga ubåt upp till ytan har fartygen sjunkbomber som är en sprängladdning som släpps ner och sprängs på ett förutbestämt djup. För att sänka ubåt används ubåtsjakttorped.

Ubåtsjaktövningar likt den som just nu pågår i Stockholms skärgård skapar förutsättningar att klara regeringens och riksdagens ställda uppgift; hävda svenskt sjöterritorium i luften, på och under ytan.

Källa: Försvarsmakten

Ubåtsjaktövning

Ubåtsjakt innebär spana, lokalisera och anfalla mot ubåt.

Övningens tyngdpunkt ligger på ubåtsjakt men innehåller även andra momentsåsom sjunkbombsfällning och luftvärnskjutningar.

Deltagande förband;

3.sjöstridsflottiljen

4.sjöstridsflottiljen

1.ubåtsflottiljen

Marinbasen

Amfibieregementet

Cirka 15 fartyg deltar fördelat på minröjningsfartyg, korvetter, ubåt och stödfartyg. Endast svenska enheter deltar som leds av 4.sjöstridsflottiljen.

Övningen sker mellan 13 april och 24 april med uppehåll under helgen.